Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor Topglass.
Topglass verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de website www.topglass.be (hierna "de Website" en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Bij het verwerken van de persoonsgegevens verbindt Topglass zich er dan ook toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.
In deze privacy statement (hierna "Privacy Statement") informeren we u over welke gegevens Topglass verzamelt wanneer u de Website bezoekt en voor welk doel deze worden gebruikt.

1. Persoonsgegevens

In principe kan u de Website bezoeken zonder zelf enig persoonsgegeven aan ons mee te delen.
Wanneer u zich evenwel wenst aan te melden op de Website of wanneer u wenst te genieten van bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden (ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), dan dient Topglass te kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten.
U beschikt over een recht op toegang en verbetering met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om, in geval van direct marketing, u te verzetten tegen het ontvangen van direct marketing. U kan deze rechten kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan Topglass door het versturen van een e-mail naar info@topglass.be

2. Doorgeven persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die u meedeelt blijven strikt vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden opgenomen in de interne databank van Topglass en de andere organisaties en bedrijven binnen de Topglass-groep en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

3. Technische gegevens

De Website maakt gebruik van "cookies", en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie  via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst  te leveren.
U kan uw webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U wordt er evenwel op gewezen dat, indien u de installatie van cookies weigert, sommige webpagina's van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

4. Links

Deze Privacy Statement geldt alleen voor het verwerken van persoonsgegevens verkregen via deze Website. De Website bevat daarnaast hyperlinks naar andere websites die technisch niet gecontroleerd noch aan herziening onderworpen worden door Topglass. Bijgevolg kan Topglassde volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze websites andere dan de Website niet garanderen, noch de beschikbaarheid van deze websites. Om die redenen aanvaardt Topglass geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites vindt plaats op eigen risico.

Meer vragen?

Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde persoonsgegevens, verzoeken wij u deze te richten per brief of e-mail aan Topglass door gebruik te maken van de contactgegevens hieronder weergegeven. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk. U kan ook gebruik maken van het contactformulier in de top-navigatie.

Topglass nv.
Industrielaan 4C
8820 Torhout

Wijzigingen

Topglass behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen of te updaten op eender welk moment. De Privacy Statement werd voor het laatst gewijzigd op 25 juni 2012.